Get Adobe Flash player

อุโบสถศาลา

-  สร้างเสร็จเมื่อวันที่   28     มิถุนายน   พ.ศ. 2530
-  ทำพิธีผูกพัทธสีมา  วันที่  23–25  มิถุนายน  พ.ศ.  2532
-  ขนาด  20 X  52  ฟุต
-  สำหรับทำสังฆกรรมของพระสงฆ์
---พิธีกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
---ไหว้พระสวดมนต์