บทสวดมนต์ประจำวัน 15 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 15
บทสวดมนต์ประจำวัน 15

สวดมนต์ ๑๕ ค่ำ

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ หน )

สะระณะคะมะนะปาฐะ

(นำ) หันทะ มะยัง สะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส.

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

สัจจะกิริยาคาถา

นัตถิ เม สะระณัง อัญญังพุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญังธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญังสังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

มะหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา

มะหาการุณิโก  นาโถอัตถายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรต์วา  ปาระมี  สัพพาปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนมาโหนตุ สัพพุปัททะวา.
มะหาการุณิโก  นาโถหิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรต์วา  ปาระมี  สัพพาปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนมาโหนตุ สัพพุปัททะวา.
มะหาการุณิโก  นาโถสุขายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรต์วา  ปาระมี  สัพพาปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนมาโหนตุ สัพพุปัททะวา.

ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลิกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.  

ชัยปริตร (มหากาฯ)

มะหาการุณิโก นาโถหิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพาปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
ชะยันโต โพธิยา มูเลสัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเกสีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานังอัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.
สุนักขัตตัง สุมังคะลังสุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะสุยิฏฐัง พรัหมะจารีสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมังวาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมังปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

* ถ้าสวดเพื่อคนอื่นใช้คำว่า เต สวดเพื่อตนเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า)

จุลละชัยยะมงคลคาถา

นะโม เม พุทธะเตชัสสา ระตะนัตตะยะธัมมิกา เตชะปะสิทธิ ปะสีเทวา  นารายะบอระเมสุรา  สิทธิพรหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภีรักขะกา สะมุททา ภูตุงคังคา จะสหรัมพะชัยะ (สัพพะชัยะ) ปะสิทธิ ภะวันตุ เต.

ชัยะ ชัยะ ธอระณิ ธอระณี อุทะธิ อุทะธี นาทิ นาที

ชัยะ ชัยะ คะคนละตนละนิสัย นิรัยสัย เสนนะเมรุราช ชะพลนอระชี

ชัยะ ชัยะ คัมภีระโสมภี นาเคนทะนาคี  ปิสาจจะ ภูตะกาลี

ชัยะ ชัยะ ทุนนิมิตตะโรคี               ชัยะ ชัยะ สิงคีสุทาทานะมุขะชา

ชัยะ ชัยะ  วะรุณณะมุขะสาตรา      ชัย ชัยะ จัมปา ทินาคะกุละคันถก

ชัยะ ชัยะ คัชชะคนนะตุรง      สุกะระภุชงสีหะเพียคฆะ (พะยัคฆะ) ทีปา

ชัยะ ชัยะวะรุณณะมุขะ ยาตรา       ชิตะ ชิตะ เสนนารี ปุนะสุทธิ นอระดี

ชัยะ ชัยะ สุขา สุขา ชีวี                 ชัยะ ชัยะ ธอระณีตะเลสะทา สุชัยยา

ชัยะ ชัยะ ธอระณีสานตินสะทา       ชัยะ ชัยะ มังกะราชรัญญา ภะวัคเค

ชัยะ ชัยะ วะรุณณะยักเข               ชัยะ ชัยะ รักขะเส สุระภู ชะเตชา

ชัยะ ชัยะ พรหมเมนทะคะณา         ชัยะ ชัยะ ราชาธิราช สาชชัย

ชัย ชัยะ ปะฐะวิง สัพพัง         ชัยะ ชัยะ ออระหันตา ปัจเจกะพุทธะสาวัง ชัยะ ชัยะ มะเหสุโร หะโรหะรินเทวา ชัยะ ชัยะ พรหมาสุรักโข

ชัยะ ชัยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา, ระวิ อินโท จะ เวนะเตยโย  จะ กุเวโร วารุโณปิ จะ, อัคคี วาโย จะ ปาชุณ๎โห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก, อัฏฐาระสะ มะหาเทวา สิทธิตาปะสะ อาทะโย,  อิสิโน สาวะกา สัพพา ชัยะ ราโม ภะวัน ตุ เต, ชัยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยะกัง,เอเตนะ ชัยะเตเชนะ ชัยะ โสตถี ภะวัน ตุ เต,  เอเตนะ พุทธะเตเชนะ โหตุ เต ชัยะมังคะลัง.

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา  ชัยะ ตะทา พรหมะคะณา มะเหสิโน,      

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา  อินทะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา  นาคะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา สะหรัมพะคะณา (สัพพะคะณา) มะเหสิโน

ชะยันโต โพธิยา มูเลสัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเกสีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานังอัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.
สุนักขัตตัง สุมังคะลังสุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะสุยิฏฐัง พรัหมะจารีสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมังวาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมังปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.
เต อัตถะลัทธา สุขิตาวิรุฬหา พุทธะสาสะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะสะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เย เทวาอัส๎มิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุสุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัตตานังรักขันตุ  ชินะสาสะนัง
ยา กาจิ ปัตถะนา เตสังสัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุวัสสัง วัสสา วะลาหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสังนิวาเรนตุ จะ สัพพะทา
กายะสุขัง จิตตะสุขังอะระหันตุ ยะถาระหัง….
เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *