บทสวดมนต์ประจำวัน 14 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 14 ค่ำ
บทสวดมนต์ประจำวัน 14 ค่ำ

สวดมนต์ ๑๔ ค่ำ

พระวินัย

ยันเตนะ  ภะคะวะตา   ชานะตา   ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัมพุทเธนะ,   ปะฐะมัง   ปาราชิกัง  กัตถะ  ปัญญัตตันติ.  เวสาลิยัง   ปัญญัตตันติ.  กัง  อารัพภาติ. สุทินนัง  กะลันทะปุตตัง  อารัพภาติ.  กิส๎มิง  วัตถุส๎มินติ.  สุทินโน  กะลันทะปุตโต  ปุราณะทุติยิกายะ  เมถุนัง  ธัมมัง   ปะฏิเสวิ,   ตัส๎มิง   วัตถุส๎มินติ.

เตนะ  สะมะเยนะ  พุทโธ  ภะคะวา  เวรัญชายัง   วิหะระติ นะเฬรุปุจิมัณฑะมูเล   มะหะตา  ภิกขุสังเฆนะ,   สัทธิง   ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ.  อัสโสสิ  โข  เวรัญโช  พราหมะโณ  สะมะโณ  ขะลุโภ  โคตะโม   สัก๎ยะปุตโต   สัก๎ยะกุลา   ปัพพะชิโต.  เวรัญชายัง   วิหะระติ  นะเฬรุปุจิมัณฑะมูเล   มะหะตา   ภิกขุสังเฆนะ,   สัทธิง  ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ.  ตัง โข  ปะนะ  ภะคะวันตัง  โคตะมัง  เอวัง   กัล๎ยาโณ   กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต,   อิติปิ โส   ภะคะวา  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,   วิชชาจะระณะสัมปันโน   สุคะโต   โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ. โส  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง   สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง  สัสสะมะณะพราหมะณิง   ปะชัง  สะเทวะมะนุสสัง   สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทติ,  โส  ธัมมัง   เทเสติ  อาทิกัล๎ยาณัง   มัชเฌกัล๎ยาณัง  ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง,   สาตถัง  สะพ๎ยัญชะนัง   เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง  พรัหมะจะริยัง  ปะกาเสติ.  สาธุ  โข  ปะนะ ตะถารูปานัง  อะระหะตัง  ทัสสะนัง  โหตีติ.

พระสูตร

เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,  อันตะรา  จะ  ราชะคะหัง  อันตะรา  จะ   นาลันทัง   อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน  โหติ  มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ,   สัทธิง   ปัญจะมัตเตหิ   ภิกขุสะเตหิ.   สุปปิโยปิ  โข  ปะริพพาชะโก  อันตะรา  จะ ราชะคะหัง  อันตะรา จะ นาลันทัง  อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน  โหติ,  สัทธิง  อันเตวาสินา  พรัหมะทัตเตนะ  มาณะเวนะ.  ตัต๎ระ  สุทัง  สุปปิโย  ปะริพพาชะโก อะเนกะปะริยาเยนะ,  พุทธัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ,  ธัมมัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ,  สังฆัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ,  สุปปิยัสสะ  ปะนะ  ปะริพพาชะกัสสะ  อันเตวาสี  พรัหมะทัตโต  มาณะโว  อะเนกะปะริยาเยนะ,  พุทธัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ,  ธัมมัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ, สังฆัสสะ วัณณัง  ภาสะติ.  อิติหะ  เต  อุโภ  อาจะริยันเตวาสี  อัญญะมัญญัสสะ  อุชุวิปัจจะนิกะวาทา,  ภะคะวันตัง  ปิฏฐิโต   ปิฏฐิโต  อะนุพันธา   โหนติ  ภิกขุสังฆัญจะ.

พระอภิธรรม

พระสังคะณี

กุสะลา  ธัมมา  อะกุสะลา  ธัมมา  อัพ๎ยากะตา  ธัมมา.  กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา.  ยัส๎มิง  สะมะเย  กามาวะจะรัง  กุสะลัง  จิตตัง  อุปปันนัง  โหติ,  โสมะนัสสะสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง,  รูปารัมมะณัง  วา  สัททารัมมะณัง  วา,  คันธารัมมะณัง  วา  ระสารัมมะณัง  วา,  โผฏฐัพพารัมมะณัง  วา  ธัมมารัมมะณัง  วา,  ยัง  ยัง  วา  ปะนะรัพภะ,  ตัส๎มิง  สะมะเย  ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ, เย วา ปะนะ ตัส๎มิง สะมะเย อัญเญปิ  อัตถิ  ปะฏิจจะสะมุปปันนา  อะรูปิโน  ธัมมา,  อิเม  ธัมมา  กุสะลา.

พระวิภังค์

ปัญจักขันธา.  รูปักขันโธ,  เวทะนาก๎ขันโธ,  สัญญาก๎ขันโธ, สังขารักขันโธ,  วิญญาณักขันโธ.  ตัตถะ  กะตะโม  รูปักขันโธ.  ยังกิญจิ  รูปัง  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,  อัชฌัตตัง  วา  พหิทธา  วา,  โอฬาริกัง  วา  สุขุมัง  วา,  หีนัง  วา  ปะณีตัง  วา,  ยัง  ทูเร  วา  สันติเก  วา,  ตะเทกัชฌัง  อะภิสัญญูหิต๎วา  อะภิสังขิปิต๎วา,  อะยัง  วุจจะติ  รูปักขันโธ.

พระธาตุกะถา

สังคะโห  อะสังคะโห.  สังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง,  อะสังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง,  สังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง,  อะสังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง,  สัมปะโยโค  วิปปะโยโค,  สัมปะยุตเตนะ  วิปปะยุตตัง,  วิปปะยุตเตนะ  สัมปะยุตตัง,  อะสังคะหิตัง.

พระปุคคะละปัญญัตติ

ฉะ  ปัญญัตติโย.  ขันธะปัญญัตติ,  อายะตะนะปัญญัตติ,  ธาตุปัญญัตติ,  สัจจะปัญญัตติ,  อินท๎ริยะปัญญัตติ,  ปุคคะละปัญญัตติ.  กิตตาวะตา  ปุคคะลานัง  ปุคคะละปัญญัตติ. สะมะยะวิมุตโต  อะสะมะยะวิมุตโต,  กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม,  ปะริหานะธัมโม  อะปะริหานะธัมโม,  เจตะนาภัพโพ  อะนุรักขะนาภัพโพ,  ปุถุชชะโน  โคต๎ระภู,  ภะยูปะระโต  อะภะยูปะระโต,  ภัพพาคะมะโน  อะภัพพาคะมะโน,  นิยะโต  อะนิยะโต,  ปฏิปันนะโก  ผะเล  ฐิโต  อะระหา  อะระหัตตายะ  ปะฏิปันโน.

พระกะถาวัตถุ

ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ,  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ.  อามนฺตา.  โย  สัจฉิกัตโถ  ปะระมัตโถ  ตะโต  โส  ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ,  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ.  นะ  เหวัง  วัตตัพเพ.  อาชานาหิ  นิคคะหัง  หัญจิ,  ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ,  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ,  เตนะ  วะตะ  เร  วัตตัพเพ,  โย  สัจฉิกัตโถ  ปะระมัตโถ,  ตะโต  โส  ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ,  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ  มิจฉา.

พระยะมะกะ

เย  เกจิ กุสะลา  ธัมมา,  สัพเพ  เต  กุสะละมูลา.  เย  วา  ปะนะ  กุสะละมูลา,  สัพเพ  เต  ธัมมา  กุสะลา.  เย  เกจิ  กุสะลา  ธัมมา,  สัพเพ  เต  กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา.  เย  วา  ปะนะ  กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา,  สัพเพ  เต  ธัมมา  กุสะลา.

พระมะหาปัฏฐาน

เหตุปัจจะโย,  อารัมมะณะปัจจะโย,  อะธิปะติปัจจะโย,  อะนันตะระปัจจะโย,  สะมะนันตะระปัจจะโย, สะหะชาตะปัจจะโย, อัญญะมัญญะปัจจะโย,  นิสสะยะปัจจะโย,  อุปะนิสสะยะปัจจะโย, ปุเรชาตะปัจจะโย,  ปัจฉาชาตะปัจจะโย,  อาเสวะนะปัจจะโย,  กัมมะปัจจะโย,  วิปากะปัจจะโย, อาหาระปัจจะโย, อินท๎ริยะปัจจะโย, ฌานะปัจจะโย,  มัคคะปัจจะโย,  สัมปะยุตตะปัจจะโย,  วิปปะยุตตะปัจจะโย,  อัตถิปัจจะโย,  นัตถิปัจจะโย,  วิคะตะปัจจะโย,  อะวิคะตะปัจจะโย.

ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ. 

ชัยปริตร (มหากาฯ)

มะหาการุณิโก นาโถหิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพาปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
ชะยันโต โพธิยา มูเลสัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเกสีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานังอัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.
สุนักขัตตัง สุมังคะลังสุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะสุยิฏฐัง พรัหมะจารีสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมังวาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมังปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

* ถ้าสวดเพื่อคนอื่นใช้คำว่า เต สวดเพื่อตนเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า)

ภะวะตุ สัพพะมังคะลังรักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะสะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลังรักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะสะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลังรักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา โสตถี ภะวันตุ เต*

* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า)

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *