บทสวดมนต์ประจำวัน 12 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 12 ค่ำ
บทสวดมนต์ประจำวัน 12 ค่ำ

สวดมนต์ ๑๒ ค่ำ

อัฏฐังคิกะมัคคะคาถา

มัคคานัฏฐังคิโก  เสฏโฐสัจจานัง  จะตุโร  ปะทา
วิราโค  เสฏโฐ  ธัมมานังทิปะทานัญจะ  จักขุมา
เอเสวะ  มัคโค  นัตถัญโญทัสสะนัสสะ  วิสุทธิยา
เอตัญหิ  ตุมเห  ปะฏิปัชชะถะมาระเสนัปปะโมหะนัง
เอตัญหิ  ตุมเห  ปะฏิปันนาทุกขัสสันตัง  กะริสสะถะ
อักขาโต  โว มะยา มัคโคอัญญายะ  สัลละสัตถะนัง
ตุมเหหิ  กิจจัง  อาตัปปังอักขาตาโร  ตะถาคะตา
ปะฏิปันนา  ปะโมกขันติฌายิโน  มาระพันธะนาติ.

มัคคะวิภังคะสุตตัง

เอวัมเม  สุตัง,  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา, สาวัตถิยัง  วิหะระติ, เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม.  ตัต๎ระ  โข  ภะคะวา  ภิกขู อามันเตสิ  ภิกขะโวติ.   ภะทันเตติ  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง, ภะคะวา  เอตะทะโวจะ.  อะริยัง โว  ภิกขะเว อัฏฐังคิกัง  มัคคัง  เทสิสสามิ วิภะชิสสามิ,  ตัง  สุณาถะ  สาธุกัง  มะนะสิกะโรถะ  ภาสิสสามีติ.  เอวัมภันเตติ  โข เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. กะตะโม  จะ ภิกขะเว  อะริโย  อัฏฐิงคิโก มัคโค.  เสยยะถีทัง.  สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ.

กะตะมา จะ  ภิกขะเว  สัมมาทิฏฐิ,  ยัง โข  ภิกขะเว ทุกเข  ญาณัง ทุกขะสะมุทะเย  ญาณัง ทุกขะนิโรเธ  ญาณัง  ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ  ญาณัง,  อะยัง วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาทิฏฐิ.

กะตะโม จะ ภิกขะเว  สัมมาสังกัปโป, โย โข  ภิกขะเว  เนกขัมมะสังกัปโป อัพ๎ยาปาทะสังกัปโป อะวิหิงสาสังกัปโป.  อะยัง  วุจจะติ ภิกขะเว  สัมมาสังกัปโป.

กะตะมา จะ ภิกขะเว  สัมมาวาจา,  ยา โข  ภิกขะเว  มุสาวาทา เวระมะณี,  ปิสุณายะ  วาจายะ  เวระมะณี,  ผะรุสายะ  วาจายะ  เวระมะณี, สัมผัปปะลาปา  เวระมะณี.  อะยัง   วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาวาจา.

กะตะโม  จะ ภิกขะเว  สัมมากัมมันโต.  ยา โข  ภิกขะเว ปาณาติปาตา  เวระมะณี,  อะทินนาทานา  เวระมะณี,  อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี,  อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมากัมมันโต.

กะตะโม จะ ภิกขะเว  สัมมาอาชีโว.  อิธะ  ภิกขะเว  อะริยะสาวะโก  มิจฉาอาชีวัง  ปะหายะ, สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ, อะยัง  วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว.

กะตะโม จะ ภิกขะเว  สัมมาวายาโม. อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ อะนุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง ธัมมานัง  อะนุปปาทายะ, ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ. อุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง ปะหานายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ,  อะนุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง อุปปาทายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ.  อุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  ฐิติยา, อะสัมโมสายะ  ภิยโยภาวายะ  เวปุลลายะ  ภาวะนายะ  ปาริปูริยา, ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.  อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว สัมมาวายาโม.

กะตะมา  จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ.  อิธะ  ภิกขะเว ภิกขุ กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ,  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง,  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ, อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, จิตเต จิตตานุปัสสี  วิหะระติ,  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ,  อาตาปี สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง,  อะยัง วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสะติ.

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมาสะมาธิ.  อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ วิวิจเจวะ  กาเมหิ  วิวิจจะ  อะกุสะเลหิ  ธัมเมหิ,  สะวิตักกัง  สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ. วิตักกะวิจารานัง  วูปะสะมา,  อัชฌัตตัง  สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง  อะวิตักกัง  อะวิจารัง,  สะมาธิชัมปีติสุขัง  ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ,  ปีติยา จะ วิราคา  อุเปกขะโก  จะ วิหะระติ สะโต  จะ สัมปะชาโน,  สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ,  ยันตัง อะริยา  อาจิกขันติ  อุเปกขะโก  สะติมา สุขะวิหารีติ,  ตะติยัง ฌานัง อุปสัมปัชชะ วิหะระติ,  สุขัสสะ จะ  ปะหานา ทุกขัสสะ  จะ ปะหานา, ปุพเพ  วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง  อัตถังคะมา, อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง,  จะตุตถัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ. อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสะมาธีติ.  อิทะมะโวจะ  ภะคะวา, อัตตะมะนา  เต  ภิกขู ภะคะวะโต  ภาสิตัง อะภินันทุนติ.

ติโรกุฑฑะกัณฑะสุตตะคาถา

ติโรกุฑเฑสุ  ติฏฐันติสันธิสิงฆาฏะเกสุ  จะ
ท๎วาระพาหาสุ  ติฏฐันติอาคันต๎วานะ  สะกัง ฆะรัง
ปะหุเต  อันนะปานัมหิขัชชะโภชเช  อุปัฏฐิเต
นะ เตสัง โกจิ  สะระติสัตตานัง  กัมมะปัจจะยา
เอวัง  ทะทันติ  ญาตีนังเย  โหนติ  อะนุกัมปะกา
สุจิง  ปะณีตัง  กาเลนะกัปปิยัง  ปานะโภชะนัง
อิทัง โว  ญาตีนัง โหตุสุขิตา  โหนตุ ญาตะโย
เต จะ ตัตถะ  สะมาคันต๎วาญาติเปตา  สะมาคะตา
ปะหุเต  อันนะปานัมหิสักกัจจัง  อะนุโมทะเร
จิรัง ชีวันตุ  โน ญาตีเยสัง  เหตุ  ละภามะ  เส
อัมหากัญจะ  กะตา  ปูชาทายะกา  จะ  อะนิปผะลา
นะ หิ ตัตถะ กะสิ อัตถิโครักเขตถะ นะ วิชชะติ
วะณิชชา  ตาทิสี  นัตถิหิรัญเญนะ   กะยากะยัง
อิโต ทินเนนะ  ยาเปนติเปตา  กาละกะตา  ตะหิง
อุณณะเต  อุทะกัง  วุฏฐังยะถานินนัง  ปะวัตตะติ
เอวะเมวะ  อิโต ทินนังเปตานัง อุปะกัปปะติ
ยะถา วาริวะหา ปูราปะริปูเรนติ  สาคะรัง
เอวะเมวะ  อิโต ทินนังเปตานัง อุปะกัปปะติ
อะทาสิ เม อะกาสิเมญาติ  มิตตา  สะขา จะ เม
เปตานัง  ทักขิณัง ทัชชาปุพเพ  กะตะมะนุสสะรัง
นะหิ รุณณัง วา โสโก วายา  วัญญา  ปะริเทวะนา
นะตัง  เปตานะมัตถายะเอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนาสังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา
ทีฆะรัตตัง  หิตายัสสะฐานะโส อุปะกัปปะติ
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต
เปตานะ  ปูชา จะ กะตา อุฬารา
พะลัญจะ  ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง
ตุมเหหิ ปุญญัง  ปะสุตัง  อะนัปปะกันติ.
เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *