บทสวดมนต์ประจำวัน 11 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 11 ค่ำ
บทสวดมนต์ประจำวัน 11 ค่ำ

สวดมนต์ ๑๑ ค่ำ

ธัมมะคาระวาทิคาถา

เย จะ อะตีตา  สัมพุทธาเย จะ  พุทธา  อะนาคะตา
โย เจตะระหิ สัมพุทโธพะหุนนัง  โสกะนาสะโน
สัพเพ สัทธัมมะคะรุโนวิหะริงสุ  วิหาติ  จะ
อะถาปิ  วิหะริสสันติเอสา  พุทธานะ  ธัมมะตา
ตัส๎มา  หิ อัตตะกาเมนะมะหัตตะมะภิกังขะตา
สัทธัมโม  คะรุกาตัพโพสะรัง  พุทธานะ  สาสะนัง
ทุททะทัง  ทะทะมานานังทุกกะรัง  กัมมะ  กุพพะตัง
อะสันโต  นานุกุพพันติสะตัง  ธัมโม  ทุรันวะโย
ตัส๎มา  สะตัญจะ  อะสะตัญจะนานา โหติ อิโต คะติ
อะสันโต นิระยัง ยันติสันโต สัคคะปะรายะนา
นะ หิ ธัมโม อะธัมโม จะอุโภ สะมะวิปากิโน
อะธัมโม นิระยัง เนติธัมโม  ปาเปติ สุคคะติง.
ธัมโม หะเว  รักขะติ  ธัมมะจาริง
ธัมโม  สุจิณโณ  สุขาวะหาติ
เอสานิสังโส  ธัมเม สุจิณเณ
นะ ทุคคะติง คัจฉะติ  ธัมมะจารี
นะ  ปุปผะคันโธ  ปะฏิวาตะเมติ
นะ จันทะนัง  ตะคะระมัลลิกา วา
สะตัญจะ คันโธ  ปะฏิวาตะเมติ
สัพพา ทิสา สัปปุริโส  ปะวายะติ.
จันทะนัง  ตะคะรัง  วาปิอุปปะลัง  อะถะ วัสสิกี
เอเตสัง  คันธะชาตานังสีละคันโธ  อะนุตตะโร
อัปปะมัตโต  อะยัง คันโธย๎วายัง  ตะคะระจันทะนิ
โย จะ สีละวะตัง คันโธวาติ  เทเวสุ  อุตตะโม
เตสัง  สัมปันนะสีลานังอัปปะมาทะวิหารีนัง
สัมมะทัญญา วิมุตตานังมาโร  มัคคัง  นะ  วินทะติ
ยะถา  สังการะธานัส๎มิงอุชฌิตัส๎มิง  มะหาปะเถ
ปะทุมัง  ตัตถะ  ชาเยถะสุจิคันธัง  มะโนระมัง
เอวัง  สังการะภูเตสุอันธะภูเต  ปุถุชชะเน
อะติโรจะติ  ปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวะโกติ.

ภิกขุอะปะริหานิยะธัมมะสุตตัง

เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง ภะคะวา,  ราชะคะเห  วิหะระติ, คิชฌะกูเฏ  ปัพพะเต,  ตัต๎ระ โข  ภะคะวา  ภิกขู อามันเตสิ.  สัตตะ โว ภิกขะเว  อะปะริหาริเย  ธัมเม  เทเสสสามิ,  ตัง  สุณาถะ  สาธุกัง  มะนะสิกะโรถะ  ภาสิสสามีติ.  เอวัมภันเตติ  โข เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง.  ภะคะวา  เอตะทะโวจะ. กะตะเม  จะ ภิกขะเว  สัตตะ อะปะริหานิยา  ธัมมา.

๑. ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว  ภิกขู, อะภิณ๎หะสันนิปาตา  ภะวิสสันติ  สันนิปาตะพะหุลา,  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว   ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน  ปะริหานิ.

๒. ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู, สะมัคคา  สันนิปะติสสันติ, สะมัคคา  วุฏฐะหิสสันติ,  สะมัคคา สังฆะกะระณียานิ กะริสสันติ. วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา โน  ปะริหานิ.

๓. ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู, อะปัญญัตตัง  นะ  ปัญญะเปสสันติ,  ปัญญัตตัง นะ สะมุจฉินทิสสันติ, ยะถาปัญญัตเตสุ  สิกขาปะเทสุ  สะมาทายะ  วัตติสสันติ, วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา โน  ปะริหานิ.

๔. ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู, เย เต ภิกขู  เถรา รัตตัญญู จิระปัพพะชิตา,  สังฆะปิตะโร  สังฆะปะริณายะกา,  เต สักกะริสสันติ  คะรุกะริสสันติ  มาเนสสันติ  ปูเชสสันติ,  เตสัญจะ  โส ตัพพัง  มัญญิสสันติ,  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน  ปะริหานิ.

๕. ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู,  อุปปันนายะ  ตัณหายะ  โปโนพภะวิกายะ  โน  วะสัง  คัจฉินสันติ, วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิภขูนัง  ปาฏิกังขา  โน  ปะริหานิ.

๖. ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู, อารัญญะเกสุ  เสนาสะเนสุ  สาเปกขา  ภะวิสสันติ, วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน  ปะริหานิ.

๗. ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, ปัจจัตตัญเญวะ  สะติงอุปัฏฐะเปสสันติ, กินติ  อะนาคะตา จะ เปสะลา  สะพรัหมะจารี  อาคัจเฉยยุง, อาคะตา  จะ  เปสะลา  สะพรัหมะจารี  ผาสุงวิหะเรยยุนติ, วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.

ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  อิเม  สัตตะ  อะปะริหานิยา  ธัมมา  ภิกขูสุ  ฐัสสันติ,  อิเมสุ  จะ สัตตะสุ  อะปะริหานิเยสุ  ธัมเมสุ ภิกขู  สันทิสสิสสันติ, วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา โน ปะริหานีติ.  อิทะมะโวจะ  ภะคะวา.  อัตตะมะนา  เต  ภิกขู ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทุนติ.

สะติปัฏฐานะปาฐะ

อัตถิ  โข  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัมพุทเธนะ.  เอกายะโน  อะยัง  มัคโค  สัมมะทักขาโต,  สัตตานัง  วิสุทธิยา,  โสกะปะริเทวานัง  สะมะติกกะมายะ, ทุกขะโทมะนัสสานัง  อัตถังคะมายะ,  ญายัสสะ  อะธิคะมายะ,  นิพพานัสสะ  สัจฉิกิริยายะ.  ยะทิทัง  จัตตาโร  สะติปัฏฐานา,  กะตะเม  จัตตาโร.

อิธะ  ภิกขุ  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ,  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ,  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.  จิตเต  จิตตานุปัสสี 

วิหะระติ,  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ,  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.

๑.  กะถัญจะ  ภิกขุ  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ.  อิธะ  ภิกขุ  อัชฌัตตัง  วา  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ,  พะหิทธา  วา  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ.  อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  กาเย  กายานุปัสสี วิหะระติ,  สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  กายัส๎มิง  วิหะระติ,  วะยะธัมมานุปัสสี  วา  กายัส๎มิง วิหะระติ.  สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา  กายัส๎มิง  วิหะระติ,  อัตถิ  กาโยติ  วา  ปะนัสสะ  สะติ    ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ,  ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ  ปะติสสะติมัตตายะ.  อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ  นะ  จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ.  เอวัง  โข  ภิกขุ  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ.

๒. กะถัญจะ  ภิกขุ  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ.  อิธะ  ภิกขุ  อัชฌัตตัง  วา  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ,  พะหิทธา  วา  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ.  อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ,  สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  เวทะนาสุ   วิหะระติ,  วะยะธัมมานุปัสสี  วา  เวทะนาสุ  วิหะระติ.  สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา  เวทะนาสุ  วิหะระติ,  อัตถิ เวทะนาติ  วา  ปะนัสสะสะติ  ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ,  ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ  ปะติสสะติมัตตายะ.     อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ  นะ  จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ.  เอวัง  โข  ภิกขุ  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี   วิหะระติ.

๓. กะถัญจะ  ภิกขุ  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ.  อิธะ  ภิกขุ  อัชฌัตตัง  วา  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ,  พะหิทธา  วา  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ. อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ,  สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  จิตตัสะมิง   วิหะระติ,  วะยะธัมมานุปัสสี  วา  จิตตัส๎มิง  วิหะระติ.  สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา  จิตตัส๎มิง  วิหะระติ,  อัตถิ  จิตตันติ  วา  ปะนัสสะ  สะติ  ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ,  ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ  ปะติสสะติมัตตายะ.     อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ  นะ  จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ.  เอวัง  โข  ภิกขุ  จิตเต จิตตานุปัสสี   วิหะระติ.

๔. กะถัญจะ  ภิกขุ  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ.  อิธะ  ภิกขุ  อัชฌัตตัง  วา  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี   วิหะระติ,  พะหิทธา  วา  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ.  อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ,  สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ   วิหะระติ,  วะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ  วิหะระติ.  สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ  วิหะระติ,  อัตถิ      ธัมมาติ  วา  ปะนัสสะ  สะติ  ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ,  ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ  ปะติสสะติมัตตายะ.     อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ  นะ  จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ.  เอวัง  โข  ภิกขุ  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี   วิหะระติ.

อะยัง  โข  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัมพุทเธนะ,  เอกายะโน   มัคโค  สัมมะทักขาโต,  สัตตานัง  วิสุทธิยา,  โสกะปะริเทวานัง  สะมะติกกะมาย,  ทุกขะโทมะนัสสานัง  อัตถังคะมาย,  ญายัสสะ  อะธิคะมายะ,  นิพพานัสสะ  สัจฉิกิริยายะ.  ยะทิทัง  จัตตาโร  สะติปัฏฐานาติ.

เอกายะนัง  ชาติขะยันตะทัสสี

มัคคัง  ปะชานาติ  หิตานุกัมปี

เอเตนะ  มัคเคนะ  ตะริงสุ  ปุพเพ

ตะริสสะเร  เจวะ  ตะรันติ  โจฆันติ.

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *