About

Wat Sangharatanaram
Wat Sangharatanaram

วัดสังฆรัตนาราม

Wat Sangharatanaram
5301 Foster Rd., Oklahoma City, OK 73129
ก่อตั้ง พ.ศ. 2528
ที่ดิน 12 เอเคอร์
มีพัทธสีมาแล้ว
เจ้าอาวาส : พระครูธรรมธร คําภูู สทฺธาธิโก
Tel. (405) 677- 4306
E-mail : sangharatanaram@yahoo.com
https://buddhisttemples.org/wat-sangharatanaram
Facebook : Wat Sangharatanaram

ประวัติการก่อตั้ง วัดสังฆรัตนาราม

เริ่มก่อตั้งในเดือนตุลาคม  2528  โดยทางสมาคมไทยเมืองโอคลาโฮม่า ซิตี้  มลรัฐโอคลาโฮม่า  และคณะศรัทธาชาวพุทธไทยลาวจำนวนหนึ่ง  ได้อาราธนาท่านพระอาจารย์สมาน  สิริปญฺโญ ( พระนิเทศศาสนคุณ )  มาเป็นผู้ดำเนินการก่อตั้งวัดขึ้น  โดยในตอนแรก  ได้เช่าบ้านเลขที่  2513  ถนนเอลโทโล่  เมืองโอคลาโฮม่า ซิตี้  แล้วดัดแปลงสถานที่เพื่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น  โดยได้มีพระสงฆ์มาอยู่ประจำคือ  พระเจริญ  ธมฺมวฑฺฒโน  ตั้งแต่วันที่  24  พฤศจิกายน  2528  และได้ดำเนินการจดทะเบียนกับทางการของรัฐโอคลาโฮม่า  เป็น  NON-PROFIT INCORPORATION เรียบร้อยในวันที่ 10 มกราคม 2529

ในราวกลางเดือนพฤศจิกายน  2529  ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน  ที่บ้านเลขที่  2200 SE 55th Street ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  4.6  เอเคอร์  ในราคา  40,000  ดอลล่าร์  โดยนายแพทย์ประเสริฐ  พันธ์หงษ์  และคุณสุภาพ  พันธ์หงษ์  ได้บริจาคทรัพย์ในการซื้อที่ดินนี้  20,000  ดอลล่าร์  ส่วนที่เหลืออีกนอกนั้น  นายแพทย์ประเสริฐ  และคุณสุภาพ  สำรองจ่ายไปก่อน  แล้วให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย  ได้ช่วยกันผ่อนชำระคืนภายหลัง  โดยไม่คิดดอกเบี้ยและไม่มีกำหนดเวลา  จากนั้นได้เริ่มเข้าไปถางป่าเคลียร์พื้นที่  และซ่อมแซมตัวอาคารตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน  2529  เมื่อเสร็จแล้วจึงเป็นอาคารประกอบไปด้วยห้องนอน  3  ห้อง  ห้องน้ำ  3  ห้อง  ห้องประกอบศาสนกิจ  1 ห้อง  และห้องเตรียมอาหาร  1  ห้อง  หลังจากนั้นได้สร้างศาลาโรงฉันขึ้นอีก  1  หลัง  ขนาด  20 x 28 ฟุต  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะศรัทธาชาวพุทธทั้งหลาย  การก่อสร้างจึงได้สำเร็จลงอย่างรวดเร็ว  ทางวัดสังฆรัตนาราม  จึงได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาประศาสน์  ปญฺญาธโร  ปัจจุบันได้รับเลื่อนเป็นพระราชาคณะที่  “พระเทพวรคุณ”  จากวัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร  มาปฏิบัติศาสนกิจตั้งแต่เดือนธันวาคม  2529  เป็นต้นมา

ในปี  2530  ทางวัดได้ต่อเติมอาคารเดิมซึ่งเป็นอาคารโรงฉัน  ทำให้ยาวออกไปอีกประมาณหนึ่งเท่า  รวมเป็นอาคารขนาด 20 X 52 ฟุต เพื่อใช้เป็นอาคารอุโบสถศาลา และได้ดำเนินการชำระหนี้สินรวมทั้งค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยในวันที่ 28 มิถุนายน 2530 

ในปี  2532  วันที่  23-25  มิถุนายน  ทางวัดได้จัดให้มีพิธีผูกพัทธสีมา  และฉลองอุโบสถศาลาขึ้น  จึงจัดได้ว่า  วัดสังฆรัตนารามนี้  เป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามพระวินัยบัญญัติ  แห่งแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

ในปี 2533 ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อทำลานจอดรถ มีเนื้อที่ประมาณ ¼ เอเคอร์ ในราคา 8,000 ดอลลาร์  และได้ผ่อนชำระเสร็จสิ้นในปลายปี 2533

ในปี 2537 เดือนพฤศจิกายน ทางวัดได้ซื้อที่ดินทางด้านเหนือของวัดอีกแปลงหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 4.5 เอเคอร์ ราคา 42,000 ดอลลาร์ โดยนายแพทย์ประเสริฐ และคุณสุภาพ พันธ์หงส์ เป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อนเช่นเคย บนที่ดินแปลงนี้มีบ้านเก่าอยู่ด้วยหนึ่งหลัง ซึ่งทางวัดได้เข้าไปซ่อมแซมตัวบ้านนั้น เพื่อจัดเป็นที่พักรับรองพระภิกษุอาคันตุกะ และญาติโยมผู้มาอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมในช่วงปลายสัปดาห์ หรือในเวลาที่มาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราว เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2542 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 ดอลลาร์

ในปี 25…..ได้พัฒนาในด้านเสนาสนะวัตถุดังนี้ : –

– สร้างห้องเก็บของ ขนาด 30 x 50 ฟุต ทางด้านทิศตะวันตกของอุโบสถศาลา ไว้เป็นที่เก็บวัสดุสิ่งของใช้สอยอันเป็นสมบัติของวัด พร้อมกันนี้ได้แบ่งอีกส่วนหนึ่งทำเป็นห้องพักปฏิบัติธรรมของญาติโยม 2 ห้อง พร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นค่าใช้จ่าย 12,000 ดอลลาร์ (ไม่ต้องเสียค่าแรงงาน)

– ทำการบูรณะหลังคาอุโบสถศาลา และซ่อมแซมหน้าต่างใหม่ทั้งหมด สิ้นค่าใช้จ่ายไป 1,500 เหรียญ ต่อมาได้ทาสีใหม่อีก ประมาณ 500 ดอลลาร์ รวมเป็นค่าใช้จ่าย 2,000 ดอลลาร์

– ต่อเติมอาคารอีกห้องหนึ่ง ขนาด 12 x 12 ฟุต เพื่อทำเป็นห้องธุรการประจำวัด อำนวยความสะดวกในการทำงานด้านเอกสาร รวมเป็นค่าใช้จ่ายไป 2,000 ดอลลาร์

– ปรับปรุงพื้นที่โดยถมสระน้ำเก่าที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ตกแต่งสถานที่ให้ร่มรื่น รวมเป็นค่าใช้จ่าย 3,000 ดอลลาร์

ในปี 2544 ในช่วงเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2544 สร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ ขนาด 60 x 80 ฟุต ในราคา 200,000 ดอลลาร์ และทำรั้วด้านหน้าศาลาอีก รวมเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 9,000 ดอลลาร์

ในปี 2545 สร้างที่จอดรถด้านทิศใต้ของศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 60 x 120 ฟุต (โดยประมาณ) ทำถนนลูกรังจากศาลาอเนกประสงค์ไปที่กุฏิยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,600 ดอลลาร์ และเทคอนกรีตรอบศาลาคุณย่า (ห้องสมุด) เป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 800 เหรียญ รวมเป็นค่าใช้จ่าย 7,400 ดอลลาร์

กิจกรรมในปี 2546   :-

9 มกราคม 2546  ได้อัญเชิญรูปหล่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากประเทศไทยมาประจำไว้ที่อุโบสถศาลา  และในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2546 ได้ทำการฉลองด้วยการพาญาติโยมสวดอิติปิ โส ฯลฯ 108 จบ

16 มีนาคม 2546 ได้ติดตั้งใบเสมารอบอุโบสถศาลา

4 เมษายน 2546 ได้นำตู้พระไตรปิฎก, หนังสือพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย (โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย), และโต๊ะหมู่ 7 (ไม้สัก) จากเมืองไทยมาประจำที่อุโบสถศาลา

27 เมษายน 2546 ได้ทำเพดานอุโบสถศาลาด้านหน้าข้างนอกใหม่

25 มิถุนายน 2546 ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาสำรวจที่ดิน วัดตลอดแนวด้านทิศเหนือทั้งหมด และได้ทำรั้วประตูเหล็กหน้าศาลาอเนกประสงค์ใหม่ ในราคา 2,000 ดอลลาร์

ในปี 2548 :-

– ได้สร้างกุฏิสันตยาวิหาร ขนาด  52 x 60  ฟุต 5  ห้องนอน  4  ห้องน้ำ  1  ห้องสำหรับประกอบศาสนกิจ 1  ห้องครัว 1  ห้องทำงาน 1  ห้องเก็บของ  ในราคา 320,000 ดอลลาร์ 

– สร้างถนน 35,000 ดอลลาร์   หัวดับเพลิง  13,000 ดอลลาร์

ในปี 2549  :-

– ทำรั้ววัดด้านทิศตะวันตก ในราคา 2,500 ดอลลาร์

ในปี 2554  :-

– วันที่ 27 มกราคม 2554 รับถวายที่ดินจากคุณ ABRAMS BERNIE V & VEVELYN เนื้อที่ .8400 เอเคอร์

– วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 รับถวายที่ดินจากคุณ THARASENA FAMILY Y TRUST เนื้อที่ .4649 เอเคอร์

– ทำรั้ววัดด้านทิศตะวันออก ในราคา 4,500 ดอลลาร์

ในปี 2555 :-

– ทำการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ซึ่งสร้างในปี 2544 ต่อเติมเพิ่มอีก  ขนาด 60 x 24 ฟุต รวมของเดิมเป็น 60 x 104 ฟุต ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมทั้งสิ้น 91,916.58 เหรียญ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพระเทพวรคุณ (ประศาสน์  ปญฺญาธโร) วัดบรมนิวาส บริจาคมาในวันที่ 16 กันยายน 2555 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ($ 3,184)   และชาว Oklahoma พร้อมด้วยรัฐใกล้เคียง เสร็จในปลายปี 2555

– คุณ Richard Keidle ถวายระฆังขนาด 9 กำ หรือ 20 x 41 นิ้ว  เนื้อสำฤทธิ์ สั่งหล่อจากประเทศไทย ในราคา 53,000 บาท  ค่าขนส่ง 27,000 บาท

– สร้างสนามเด็กเล่น ใช้งบประมาณ 1,000 ดอลลาร์

ในปี 2556 :-

– วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ได้ทำการฉลองศาลาอเนกประสงค์ที่ทำการต่อเติมเสร็จแล้วนั้น

– ได้สร้างหอระฆังด้วยไม้  ที่มีคุณ Richard Keidle  เป็นเจ้าภาพหลักในการก่อสร้าง ขนาด 24 x 24 ฟุต

ในปี 2557 :-    นอกจากจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและโอกาสสำคัญต่างๆ แล้วในปีนี้ทางวัดยังได้ประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้

-วันที่ 5 มินายน 2557 สร้างตู้เก็บของในศาลาอเนกประสงค์  ขนาด 3 x 16  ฟุต ใช้งบประมาณ 1,600 ดอลลาร์  ใช้เวลาทำ 1 เดือน

– วันที่ 29 มิถุนายน 2557  ต้อนรับกงสุลสัญจรจากชิคาโก ซึ่งมาบริการชุมชนไทย ณ วัดสังฆรัตนาราม  ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่ทรงพล สุขจันทร์ ได้ใช้โอกาสพบปะกับชุมชนไทยในรัฐโอคลาโอมา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทย และรับทราบปัญหาและความเป็นอยู่ของคนไทย ตลอดจนแจ้งข่าวสารราชการ/ กิจกรรมของ สกญ.ฯ ในปี 2557 ให้ชุมชนไทยได้ทราบ โดยมีคนไทยจากรัฐโอคลาโฮมา และรัฐใกล้เคียง อาทิ เท็กซัส เทนเนสซี และอาร์คันซอ ร่วมรับฟังประมาณ 150 คน

– วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ซื้อที่ดินเลขที่ 2207 SE 55th  Oklahoma city, Oklahoma

Lot 17-18-19 จำนวน 0.2324 เอเคอร์ หรือ 75 x 135 ฟุต เท่ากับ 10,125 ตารางฟุต ในราคา 26,000 ดอลลาร์  ค่าโอน 1,371 ดอลลาร์   รวมเป็นเงิน 27,371 ดอลลาร์

– วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ทำพิธีเปิดหอระฆังขนาด 24 x 24 ฟุต ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2556 เป็นต้นมา สิ้นงบประมาณ 8,500  ดอลลาร์

ในปี 2558 :-   

– จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและโอกาสสำคัญต่างๆ

– วันที่ 26 มีนาคม 2558 ซื้อที่ดินเลขที่ 2209 S.E. 55th  Oklahoma city, Oklahoma ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัด  จำนวน 0.2152  เอเคอร์  หรือ 75 x 125 ฟุต เท่ากับ 9,375  ตารางฟุต ในราคา 9,500 ดอลลาร์

– วันที่ 28 มิถุนายน 2558  ต้อนรับกงสุลสัญจรจากชิคาโก ซึ่งมาบริการชุมชนไทย ณ วัดสังฆรัตนาราม  โดยมีคนไทยจากรัฐโอคลาโฮมา และรัฐใกล้เคียง อาทิ เท็กซัส เทนเนสซี และอาร์คันซอมารับบริการ

– วันที่ 1 สิงหาคม 2558 (วันที่ทำเสร็จ)  ซ่อมหลังคาศาลาเก็บของ  มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

– ค่าวัสดุ              5,758.28 ดอลลาร์
– ค่าช่าง                2,650.00 ดอลลาร์
รวมเป็นเงิน 8,408.28  ดอลลาร์

– ปรับปรุงทัศนียภาพในบริเวณวัดให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลของสาธุชนทั่วไป

– ได้รับทุนอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในต่างประเทศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน  4,409.68 ดอลลาร์

ในปี 2559 :-

– จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและทางประเพณีต่าง ๆ ดังนี้

                      – วันขึ้นปีใหม่

                      – วันมาฆบูชา

                      – ประเพณีสงกรานต์

                      – วันวิสาขบูชา

                      – วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา

                      – ประเพณีทำบุญวันสารท

                      – ประเพณีถวายผ้ากฐิน

                      – ประเพณีลอยกระทง

– ปรับปรุงทัศนียภาพในบริเวณวัดให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลของสาธุชนทั่วไป

– ก่อสร้างอุโบสถ (สืบเนื่องจากปี 2558)

– วันที่ 26 มิถุนายน 2559  ต้อนรับกงสุลสัญจรจากชิคาโก ซึ่งมาบริการชุมชนไทย ณ วัดสังฆรัตนาราม  โดยมีคนไทยจากรัฐโอคลาโฮมา และรัฐใกล้เคียง อาทิ เท็กซัส เทนเนสซี และอาร์คันซอมารับบริการ

ศาสนสถาน

1. กุฏิที่พักสงฆ์ 

2. อุโบสถ 

3. ศาลาคุณย่า ( ทำเป็นห้องสมุด )

4. ศาลาที่เก็บของ 

5. ศาลาเอนกประสงค์ ( สร้างเมื่อปี 2544 ต่อเติมใหม่ ปี 2555)

6. หอระฆัง  (สร้างปี 2556)

7. อุโบสถหลังใหม่ (กำลังก่อสร้าง 2558)

การปฏิบัติศาสนกิจ

ด้านการเผยแผ่  

– ทำการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

– จัดให้มีการไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิภาวนาทุกวันอาทิตย์ และวันพระ

– ผลิตสื่อธรรมะ  แผ่นพับ ซีดี  เว็บไซต์

– จัดทำวารสารแจกจ่ายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

– แสดงธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญทางประเพณี

ด้านการศึกษา

– อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกหลานชาวพุทธศาสนิกชนในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดถึงมารยาทและหน้าที่ของชาวพุทธ

– เปิดโอกาสให้พระธรรมทูตผู้ที่สนใจในการจัดทำเว็บไซต์ได้เดินทางมาศึกษาได้

ด้านการสาธารณูปการ

– ปรับปรุงภายในบริเวณวัดให้สะอาดเรียบร้อย สงบร่มเย็นเหมาะแก่การเข้ามาปฏิบัติธรรม ทำพิธีทางศาสนา

– จัดให้มีการพบปะตามวาระประเพณีกาลต่าง ๆ

-ทำให้เป็นสถานที่อันนารื่นรมย์เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ หาความสงบทางกายและใจ

สังคมสงเคราะห์

– วัดคือจุดรวมของชาวพุทธทั่วไป หากมีสิ่งใดที่ทางวัดพอจะช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ ก็จะรีบช่วยเหลือเท่าที่จะพอช่วยได้เสมอ  ดังเช่นในเหตุการณ์สำคัญที่ตึกของรัฐบาลกลางของสหรัฐในเมืองโอคลาโฮม่าถูกก่อวินาศกรรม พายุทอร์นาโดถล่มโอคลาโฮมา หรือตึกเวิลดเทรดเซนเตอร์ที่นิวยอร์คถูกก่อวินาศกรรมโดยเครื่องบินถล่ม ทางวัดก็ได้บริจาคจตุปัจจัยและเครื่องใช้ เครื่องดื่มต่าง ๆ ไปร่วมช่วยเหลือตามสมควร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,955 ดอลลาร์

– ให้การช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยในประเทศไทย โดยการส่งเงินไปร่วมบริจาค

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....