บทสวดมนต์ประจำวัน 13 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 13 ค่ำ
บทสวดมนต์ประจำวัน 13 ค่ำ

สวดมนต์ ๑๓ ค่ำ

อาทิยะสุตตะคาถา

ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจาวิติณณา  อาปะทาสุ เม
อุทธัคคา  ทักขิณา  ทินนาอะโถ  ปัญจะ  พะลี  กะตา
อุปัฏฐิตา  สีละวันโตสัญญะตา  พรัหมะจาริโน
ยะทัตถัง  โภคะมิจเฉยยะปัณฑิโต  ฆะระมาวะสัง
โส  เม  อัตโถ  อะนุปปัตโตกะตัง  อะนะนุตาปิยัง
เอตัง  อะนุสสะรัง  มัจโจอะริยะธัมเม  ฐิโต  นะโร
อิเธวะ นัง ปะสังสันติเปจจะ สัคเค  ปะโมทะตีติ.

ทะสะธัมมะสุตตะปาฐะ

เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,  สาวัตถิยัง  วิหะระติ,  เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ,  อาราเม. ตัต๎ระ โข  ภะคะวา  ภิกขู  อามันเตสิ  ภิกขะโวติ.  ภะทันเตติ  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา  เอตะทะโวจะ.  ทะสะ  อิเม  ภิกขะเว  ธัมมา ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพา. กะตะเม ทะสะ.

๑.  เววัณณิยัมหิ  อัชฌูปะคะโตติ,  ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๒.  ปะระปะฏิพัทธา  เม ชีวิกาติ.  ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๓.  อัญโญ เม อากัปโป  กะระณีโยติ, ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๔. กัจจิ นุ โข เม  อัตตา สีละโต  นะ  อุปะวะทะตีติ, ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๕.  กัจจิ นุ โข มัง  อะนุวิจจะ  วิญญู  สะพรัหมะจารี  สีละโต  นะ อุปะวะทันตีติ. ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๖.  สัพเพหิ เม ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโวติ, ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหังปัจจะเวกขิตัพพัง.

๗.  กัมมัสสะโกมหิ  กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ กัมมะปฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามีติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๘.  กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา  วีติปะตันตีติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๙.  กัจจิ นุ โขหัง สุญญาคาเร อะภิระมามีติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๑๐. อัตถิ นุ โข เม อุตตะริมะนุสสะธัมมา อะละมะริยะญาณะทัสสะนะวิเสโส อะธิคะโต, โสหัง ปัจฉิเม กาเล สะพรัหมะจารีหิ ปุฏโฐ นะ มังกุ  ภะวิสสามีติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง. อิเม  โข ภิกขะเว  ทะสะ  ธัมมา  ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหังปัจจะเวกขิตัพพาติ. อิทะมะโวจะ  ภะคะวา. อัตตะมะนา  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง, อะภินันทุนติ.

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธอุตตะมัง  ธัมมะมัชฌะคา
มะหาสังฆัง  ปะโพเธสิอิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
พุทโธ ธัมโม  สังโฆ จาตินานาโหนตัมปิ  วัตถุโต
อัญญะมัญญาวิโยคา วะเอกีภูตัมปะนัตถะโต
พุทโธ  ธัมมัสสะ  โพเธตาธัมโม  สังเฆนะ  ธาริโต
สังโฆ จะ  สาวะโก พุทธัสสะอิจเจกาพัทธะเมวิทัง
วิสุทธัง  อุตตะมัง  เสฏฐังโลกัส๎มิง ระตะนัตตะยัง
สังวัตตะติ  ปะสันนานังอัตตะโน  สุทธิกามินัง
สัมมา  ปะฏิปัชชันตานังปะระมายะ  วิสุทธิยา.
วิสุทธิ  สัพพักเลเสหิโหติ  ทุกเขหิ  นิพพุติ
นิพพานัง  ปะระมัง  สุญญังนิพพานัง  ปะระมัง  สุขัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะสุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา.
ระตะนัตตะยานุภาเวนะระตะนัตตะยะเตชะสา
อุปัททะวันตะรายา จะอุปะสัคคา จะ สัพพะโส
มา  กะทาจิ  สัมผุสิงสุรัฏฐัง  ส๎ยามานะเมวิทัง
อาโรคิยะสุขัญเจวะตะโต  ทีฆายุตาปิ  จะ
ตัพพัตถูนัญจะ  สัมปัต๎โยสุขัง  สัพพัตถะ  โสตถิ จะ
ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุส๎ยามานัง  รัฏฐะปาลินัง
เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุส๎ยามะรัฏฐิกะเทวะตา
ส๎ยามานัง  รัฏฐะปาลีหิธัมมามิเสหิ  ปูชิตา
สิทธะมัตถุ  สิทธะมัตถุสิทธะมัตถุ  อิทัง  ผะลัง
เอตัส๎มิง  ระตะนัตตะยัส๎มิงสัมปะสาทะนะเจตะโส.

สุขาภิยาจะนะคาถา

ยัง  ยัง  เทวะมะนุสสานังมังคะลัตถายะ  ภาสิตัง
ตัสสะ  ตัสสานุภาเวนะโหตุ  ราชะกุเล  สุขัง
เย เย อารักขะกา  เทวาตัตถะ  ตัตถาธิวาสิโน
อิมินา  ธัมมะทาเนนะสัพเพ  อัมเหหิ  ปูชิตา
สะทา  ภัท๎รานิ  ปัสสันตุสุขิตา โหนตุ  นิพภะยา
อัปปะมัตตา  จะ อัมเหสุสัพเพ  รักขันตุ โน  สะทา
ยัญจะ  โน ภาสะมาเนหิกุสะลัง  ปะสุตัง  พะหุง
ตันโน  เทวานุโมทันตุจิรัง ติฏฐันตุ  สาตะตัง
เย วา  ชะลาพุชัณฑะชาสังเสทะโชปะปาติกา
อะเวรา  โหนตุ  สัพเพ  เตอะนีฆา  นิรุปัททะวา
ปัสสันตุ  อะนะวัชชานิมา จะ สาวัชชะมาคะมา
จิรัง  ติฏฐะตุ  โลกัส๎มิงสัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
ทัสเสนตัง  โสตะวันตูนังมัคคัง  สัตตะวิสุทธิยา
ยาวะ  พุทโธติ  นามัมปิโลกะเชฏฐัสสะ  สัตถุโน
สัมมาเทสิตะธัมมัสสะปะวัตตะติ  มะเหสิโน
ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิปาณิโน พุทธะสาสะเน
สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโตกาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ
วุฑฒิภาวายะ  สัตตานังสะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง
มาตา  ปิตา  จะ อัต๎ระชังนิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง
เอวัง  ธัมเมนะ ราชาโนปะชัง รักขันตุ  สัพพะทา.
เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *